Coconutic: Bao bì nhựa từ xenlulozơ thạch dừa của sinh viên Bách Khoa

Các giải pháp thay thế nhựa đang nổi lên như một trong những giải pháp tiềm năng nhất cho cuộc khủng hoảng rác thải nhựa của chúng ta. Tại Việt…
Read More
1 2 3 41